Presentació de pòsters a les XIX Jornades de meteorologia Eduard Fontserè

Per acam el 22/10/2013 | 3217 visites

Enguany els assistents inscrits a les Jornades Eduard Fontserè podran fer presentacions de format pòster. Qui vulgui presentar-ne cap ha d'enviar-ne un resum a l'adreça: assistent.editor@tethys.cat abans del dia 5 de novembre. L’acceptació serà notificada abans del dia 12 de novembre. Els resums acceptats es publicaran al llibre de les Jornades.

Detalls dels pòsters

El format del resum a enviar és:

TÍTOL: TOT EN MAJÚSCULES

A1. Cognom1 (1), A2. Cognom2 (2)

(1). Institució Autor1. Adreça institució Autor 1. Adreça de correu electrònic de autor1 (cal indicar-hi, si més no, l’adreça de correu electrònic de l'autor de contacte)
(2). Institució Autor2. Adreça institució Autor 2.

El text, que ha d’explicar el contingut de la presentació amb 200-250 paraules (mínim-màxim), ha d’especificar l'objectiu del treball, el mètode aplicat i els principals resultats.
El treball ha de versar sobre desenvolupaments recents (projectes de recerca, casos d'estudi o aplicacions pràctiques en empreses) en l'àmbit de la meteorologia, de la climatologia i de les ciències de l'atmosfera. El resum ha d’ésser estrictament textual, és a dir: no pot contenir ni taules, ni figures, ni fórmules, ni bibliografia.

Els resums i els pòsters es poden presentar en català, castellà o anglès. El format dels pòsters ha d’ésser A0 vertical.